Santa Clara

Santa Clara Polychrome Jar, c. 1940, 3.25" x 5.5"

More Views

Santa Clara Polychrome Jar, c. 1940, 3.25" x 5.5"

  • C. 1940
  • 3.25'' x 5.5''
  • $140.00
  • P90537-0113-006
Additional Information

Details