Santa Clara

Santa Clara Black Storage Jar, c. 1910, 20" x 17"

Santa Clara Black Storage Jar, c. 1910, 20" x 17"

  • C. 1910
  • 20'' x 17''
  • $18,500.00
  • P1887
Additional Information

Details